کتابداری - سال ۱۳۸۶

·   حسنی نهاد، ساجده. " بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن".  دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دکتر سعیدغفاری.

چکیده:

هدف اصلی از این پژوهش دستیابی به منابع و امکانات متفاوت رفتار اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن است. برای انجام آن از روش پیمایشی استفاده شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و از میان 202 اعضای هیأت علمی است.

 

·   صادقی، صابر. "طراحی نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات تمام متن پایان نامه های دانشگاه تبریز".  دکتر سعید غفاری، دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی.

چکیده:

تهیه، تولید و انتشار پایان نامه ها و رساله ها به صورت الکترونیکی بیش از دو دهه است که در سطح دنیا آغاز شده است و در حال حاضر دانشگاههای زیادی به دلیل مزایایی بی شمار آن پایان نامه ها و رساله های خود را به صورت الکترونیکی منتشر می کنند. تحقیق در نظر دارد با استفاده از اطلاعات و تجربیات دانشگاههای که در این زمینه پیش قدم بوده اند، نظامی جهت ذخیره و

بازیابی اطلاعات پایان نامه ها و رساله های دانشگاه تبریز به صورت الکترونیکی طراحی و راه اندازی نمایه به صورتیکه امکان دسترسی تمام متن به پایان نامه ها و رساله ها از طریق اینترنت فراهم گردد، درطراحی نظام فوق ازنرم افزارهای نظیر:XML, Microsoft Visual Studio.Net2005, Microsoft SQL Server2005 استفاده شده است.

 


·   طاهری، شعبان. "بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و مقایسه با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران". دکتر زهره میر حسینی، دکتر مهرداد نیکنام وظیفه.

چکیده:

پژوهش حاضر در مورد بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مقایسه آنها استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد. هدف از این پژوهش تعیین و تشریع وضعیت کتابخانه های دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات تهران به منظور تعیین فاصله وضع موجود با وضع مطلوب بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد تا شاید بتوان از طریق این مقایسه جهت بهبود وضعیت کتابخانه های دانشگاهی این واحد قدمهای موثری برداشت. در این پژوهش از روش پیمایشی و از نوع ارزشیابی استفاده شده است و از طریق مقایسه یافته های بدست آمده ازکتابخانه ها با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران نتیجه گیری شده است.


·   معصومی، لیلا. "بررسی نقش کتابدار بیمارستان در اطلاع رسانی به پزشکان متخصص، دستیاران و پزشگان عمومی در مراکز آموزشی و درمانی همدان". دکتر سعید غفاری، دکتر حمید سموات.

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی نقش کتابداران بیمارستان در اطلاع رسانی به پزشکان متخصص، دستیاران و پزشکان عمومی مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان می باشد.این مطالعه از نوع توصیفی است و جامعه مورد پژوهش پزشکان (متخصص،دستیار،عمومی) هستند که روش اجرا با استفاده از پرسشنامه است.

 

·   فتح الـ ... زاده، فرحناز. "ارزیابی وضعیت کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود آن". دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دکتر حسن کیانی خوزستانی.

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی وضعیت کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی و ارائه راهکارهای علمی برای بهبود آنها از نظر نیروی انسانی، فضا، مجموعه سازی، نوع خدمات، ساعات کار، تجهیزات، اعضا و مراجعین و امانت می باشد. روش پژوهش پیمایشی است، جامعه مورد پژوهش شامل 45 کتابخانه عمومی استان می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است.

 


·   گردشی، ابوالفضل. "بررسی میزان کاربرد پیشینه های کتابشناختی کتابهای لاتین موجود در کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران". دکتر مهرداد نیکنام، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

کتابخانه ی ملی ایران یکی ازسازمانهایی است که نقش مهمی در جهت دهی فعالیت های کتابداری در کشور دارد و دارای وظایف متعددی است که ازجمله آنها تدوین کتابشناسی ملی است. کتابشناسی ملی یکی از ابزارهای مهم دراستانداردسازی پیشینه های کتابشناختی کتابخانه های هرکشوراست. هدف ازاین پژوهش میزان استفاده کتابخانه ی مرکزی دانشگاه های شهر تهران از پیشینه های کتابشناختی کتابهای لاتین کتابشناسی ملی است. دراین پژوهش از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی در مراحل مختلف استفاده شده است.

 


·   حسین زاده، افسانه. "موانع ساختاری استقرار مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) در کتابخانه های شهر خرم آباد". دکتر حسن کیانی، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع ساختاری مدیریت کیفیت جامع در کتابخانه های مستقر در شهر خرم آباد (تخصصی،دانشگاهی وعمومی) می باشد. این پژوهش توصیفی و کاربردی و ابزار پژوهشی پرسشنامه بوده است، جامعه مورد نظر در این پژوهش

شامل 115نفر از مدیران و کارمندان شاغل در کتابخانه های مورد پژوهش (به علت محدودیت نمونه گیری صورت پذیرفته است) بوده است. و پس ازتست فرضیه ها و تأیید ازنتایج بدست آمده مشخص شد که در راه استقرار مدیریت کیفیت جامع در کتابخانه های مورد پژوهش موانع ساختاری وجود دارد که عهده ترین آنها به ترتیب اولویت عبارتند از: تمرکز، رسمیت و پیچیدگی می باشد. با توجه به نتایج فوق نگارنده در خاتمه پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت مدیریت کیفیت جامع درکتابخانه های مورد مطالعه ارائه کرده است.


 

·   ظهوریان فولادی، نیوشا. "امکان سنجی شبکه سازی کتابخانه های تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سطح شهر تهران". دکتر زهرا اباذری، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی امکان سنجی ایجاد شبکه ی اطلاع رسانی بین کتابخانه های تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درسطح شهر تهران به منظور ارتباط و همکاری متقابل میان آنها جهت توسعه، اشاعه ی اطلاعات و رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران می باشد. این شبکه امکان به اشتراک گذاشتن منابع و تجهیزات، جلوگیری ازدوباره کاری ها، کاهش هزینه ها، سریعتر و آسانترکردن دسترسی به منابع ازسوی کاربران و توسعه ی خدمات اطلاعاتی کتابخانه را به

دنبال دارد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سطح شهر تهران دارای 34 کتابخانه می باشد. پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله ی اول وضعیت

فعلی کتابخانه های سازمان از طریق روش پیمایشی بررسی شد و در مرحله ی بعد شبکه ی اطلاع رسانی بین کتابخانه ها جهت بهبود وضعیت و ارتباط و همکاری میان آنها پیشنهاد شد.

 

  

کتابداری - سال ۱۳۸۷

·   امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شهین رحیمی، دکتر یعقوب نوروزی، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

کتابخانه های دیجیتال پدیده مستقل و مجزا از کتابخانه سنتی نیست و مولودی است که از تعامل کتابخانه و تکنولوژی اطلاعات حاصل شده است و دراین تعامل اهداف و وظایف اصلی کتابخانه سنتی دچار تحول و پیشرفت شده اند. هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برای ایجاد کتابخانه ی دیجیتالی از نیروی انسانی، تجهیزات سخت افزار و نرم افزار موجود درکتابخانه هاست. همچنین دیدگاه سرپرستان کتابخانه ها را در مورد ایجاد کتابخانه های دیجیتالی بررسی می کند و اولویت های تبدیل منابع چاپی به دیجیتالی راتعیین می کند. دراین پژوهش از روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات درین پژوش پرسشنامه است که بین سرپرستان کتابخانه ها، مسئولین دانشگاهها، معاون پژوهشی ومدیران پژوهشی دانشگاههاتوزیع گردید.جامعه مورد مطالعه 4 کتابخانه دانشگاه آزاداسلامی واحدسنندج می باشد که شامل کتابخانه مرکزی و 3 کتابخانه دانشکده ای می باشد.


·   شیوه های اطلاع رسانی در قرآن کریم، رضا مقراضگر، دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دکتر مصطفی اولیایی.

چکیده:

قرآن کریم غنی ترین گنجینه اطلاع رسانی می باشد که ازسوی ذات اقدس حق، جهت راهنمایی بشر نازل گردیده است و هر کس به اندازه تلاش و ظرفیتش از این دریای وسیع منتفع می گردد. فرمایش خداوند طی آیه 38 سوره بقره، که اولین پیام اطلاع رسانی برانسانها می باشد. چنین است: «گفتیم فرود آئید از بهشت، تا آنکه جانب من راهنمائی بسوی شما آید، پس هرکس پیروی راهنمائی مرا، هرگز بیمناک واندوهگین نخواهد گشت» هدف ازانجام این تحقیق معرفی برخی شیوه های اطلاع رسانی قرآن کریم، همچون:بشارت بهشت، ترساندن ازعذاب جهنم، دعوت به صبر و مداومت، تفکردرآیات الهی، توکل برخداوند، اسماء قرآن، خلاصه گویی، تکرارآیات مهم ونقش قصه های قرآن دراطلاع رسانی می باشد که با روش کتابخانه ای مطالعه آیه به آیه کلام الله مجید، میسرگردیده است، سپس نتایج پندهای حکیمانه این مصحف شریف را در قاب ارزشها و ضد ارزشها بررسی، روش شروع وختم سوره ها و شیوه های آن را تجزیه و تحلیل نموده و در نهایت پیشنهاد گردیده است. کتابداران واطلاع رسانان با تأسی ازشیوه های اطلاع رسانی قرآن کریم دراخلاق حرفه ای خود، خدمت موفق تری راارائه دهند.


 

کتابداری - سال ۱۳۸۸

·   یاراحمدی، افسانه. "بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد". دکتر محسن حمیدی، دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی.

 

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی بوده و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد افراد جامعه مورد پژوهش (7/66 درصد) مردان و (3/33 درصد) زنان تشکیل می دهند. و در گروه سنی 35-50 سال دارای بیشترین فراوانی (1/57 درصد) می باشند. در هر رده سابقه، تقریباً تعداد افراد برابر هستند ولی با کمی تفاوت بیشتر آنها (5/26 درصد) دارای سابقه کاری 6 تا 10 سال می باشند. بر اساس یافته های تحقیق لازم است ضمن توسعه امکانات دسترسی به هنگام به اطلاعات چاپی و الکترونیکی در داخل و خارج کشور با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای اساتید به افزایش تسلط آنان بر روشهای دستیابی و جستجوی اطلاعات کمک کرد.


·   میری، الهام. "بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران - واحد اراک در محیط دیجیتال (سال تحصیلی ۸۸ - ۱۳۸۷)". دکتر فرشته سپهر، دکتر مظفر چشمه سهرابی.

چکیده:

هدف تحقیق بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد اراک (سال تحصیلی 88- 1387) در محیط دیجیتال است. سنجش میزان مهارتهای پیش زمینه سواد اطلاعاتی مانند مهارت تفکر انتقادی و تسلط به زبان انگلیسی، همچنین تعیین عوامل موثر در کسب مهارتهای سواد اطلاعاتی و نیز سنجش میزان درک دانشجویان از اهمیت اطلاعات و تکنولوژیهای اطلاعاتی در زندگی روزمره، از دیگر اهداف این پژوهش است.

 


·   مهربان، امیر. "بررسی وب سایت های کتابخانه ای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ایران". دکتر زهره میرحسینی، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی وب سایت های کتابخانه های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در ایران ، بر روی 11 وب سایت کتابخانه ای موجود و با استفاده ازروش پیمایشی ارزیابی و از نوع توصیفی صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا معیارهایی در قالب سه دسته کلی با عناوین شکل ظاهری صفحه اصلی، معیارهای ارزیابی کاربرد و معیارهای ارزیابی جستجو و تحقیق در مجموع شامل 51 گزینه تدوین گردید و سپس صفحات وب کتابخانه های بازیابی شده بر اساس این سیاهه وارسی مورد ارزیابی قرار گرفتند.


·   علی پور، امید. "بررسی وضعیت صفحات خانگی كتابخانه های مركزی دانشگاه آزاد اسلامی در مراكز استان ها". دکتر سعید غفاری، دکتر مهرگان مهدوی.

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت صفحات وب کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در مراکز استان ها با استفاده از روش پیمایشی و از نوع توصیفی صورت گرفته است. در این پژوهش ، ابتدا گزینه هایی در سه دسته معیارهای كلی محتوای صفحه اصلی ، جستجو و نحقیق . امانات كاربران شامل  33 گزینه تدوین گردید و سپس صفحات وب کتابخانه ها بازیابی شده و بر اساس این گزینه ها مورد مطالعه قرار گرفت.در مجموع یافته های پژوهش نشان داده است که از مجموع 33 دانشگاه تعداد 11دانشگاه دارای صفحه ی وب کتابخانه هستند و 33.60 درصد عوامل اطلاعاتی مورد بررسی توسط جامعه ی پژوهش رعایت شده است.کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  ( حایز رتبه اول ) ، دانشگاه آزاد اسلامی رشت (حایز رتبه دوم)  و دانشگاه های آزاد اسلامی تبریز و  زنجان(حایز رتبه سوم)  به ترتیب از نظر میزان رعایت عوامل در صدر قرار دارند.در پایان فرضیه های مدنظر پژوهش به اثبات رسید.


·   عابدی، ایران. "مقایسه نیاز اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاههای بوعلی سینا همدان، رازی کرمانشاه و بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با مجموعه سازی نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاهها بر اساس انتشارات آنها در ISI , Scopus از سال ١۹۹٠- ٢٠٠٧". دکتر محمد رضا قانع، دکتر شکوه تفرشی.

چکیده:

هدف پژوهش مقایسه نیاز های اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاههای بوعلی سینا همدان ، رازی کرمانشاه و بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با مجموعه سازی نشریات کتابخانه های مرکزی این دانشگاهها، با توجه به میزان استفاده از مجموعه مجله های  کتابخانه های مرکزی دانشگاه  مربوطه ، جهت چاپ مقاله در ISI و Scopus می باشد. روش پژوهش کتابسنجی از نوع تحلیل استنادی عمودی است و ابزار گردآوری اطلاعات آن پایگاههای اطلاعاتی ISI , Scopus است.


·   قنبری، آزاده . "گونه شناسی موضوعات مجلات فارسی کودکان و نوجوانان ایران بین سالهای ١٣٨٧-١٣٨٣". دکتر فرشته سپهر، دکتر داریوش مطلبی.

چکیده:

این پژوهش به بررسی گونه های موضوعی مطالب مجلات فارسی کودکان و نوجوانان ایران بین سالهای 1387- 1383 می پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت گرایش های موضوعی مجلات فارسی کودکان و نوجوانان می باشد. شناخت عمده قالب مورد استفاده در مجلات، آگاهی از مضمون غالب مجلات، شناخت جایگاه تألیف و ترجمه در مجلات و نیز آگاهی از میزان تغییر در ارائه ی موارد ذکر شده در سال 1387 نسبت به سال 1383 از اهداف جزیی تحقیق حاضر می باشد. جهت طبقه بندی، تلخیص، تحلیل نظام مند اطلاعات از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.


 

·   قلی پور، جهانگیر. "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه­ های شیمی دانشگاه تبریز بین سالهای ١٣٨١ الی ١٣٨٦". دکتر سعید غفاری، دکتر حسن کیانی.

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت استناد در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی رشته شیمی دانشگاه تبریز در سالهای 1386-1381 می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل استنادی که از متداول ترین فنون کتابسنجی است به تعیین میانگین میزان استنادها، توزیع زبانی و جغرافیایی استنادها، عمده ترین شکل منابع مورد استناد، نیم عمر مجلات و کتب مورد استناد و تعیین پر استناد ترین نشریات ادواری و همچنین از طریق قانون برادفورد به تعیین مجلات هسته پرداخته است. جامعه آماری پژوهش 273 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای شیمی در پنج گرایش شیمی آلی، تجزیه، فیزیک، کاربردی و معدنی در دانشگاه تبریز می باشد.


·   ارتباطی، راحله. "نقش كتابداران در توسعه مطالعه اعضاء كانون‌های پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان لرستان". دکتر محسن حمیدی، دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی.

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان نقش کتابداران در توسعه مطالعه اعضاء کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان  استان لرستان می باشد. این تحقیق یک مطالعه با روش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و در اختیار کتابخانه ها و اعضاءآن قرار گرفت.با توجه به مشخص نبودن وضعیت آماری اعضاء وپراکندگی آنها در این کتابخانه ها ، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و به نسبت گستردگی کتابخانه ، بین 10 تا 20 پرسشنامه برای آنها ارسال شد.


·   نورپور سلطان آباد،رسول. "بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان کارآمدی کتابخانه های سازمان فرهتگی- هنری شهرداری تهران از نظر مسئولین کتابخانه های آن سازمان". دکتر حسن کیانی خوزستانی، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم.

چکیده:

نظر به اهمیت کتابخانه های عمومی و وجود مشکلات متعدد در این نوع از کتابخانه ها ، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان کارآمدی کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به بررسی آنها می پردازد. در این پژوهش ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه و جامعه مورد پژوهش، 67 نفر ازمسئولین کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران می باشند که 44 نفر (65.7 درصد) از پاسخگویان زن، 23 نفر (3/34 درصد) مرد و 50 نفر (74.6 درصد) از پاسخگویان دارای تخصص در رشته کتابداری و 16 نفر (23.9 درصد) غیر متخصص می باشند و 1 نفر هم نامشخص می باشد.


·   ترابیان، رودابه. "تعیین رابطه بین خود-استنادی و ضریب تأثیر در مجلات دسترسی آزاد رشته های مهندسی، علوم پایه ، علوم زیستی، علوم اجتماعی و علوم پزشكی در پایگاههای اطلاعاتیISI  و DOAJ". دکتر محمدرضا قانع، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی.

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش رابطه بین خود-استنادی و ضریب تأثیر در مجلات دسترسی آزاد دو پایگاه ISI و  DOAJ در پنج حوزه علوم پزشکی ، علوم زیستی ، علوم پایه ، علوم مهندسی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش ، تحلیل محتوا است و با استفاده از فن تحلیل محتوا انجام گرفته است.

 


·   کرمی، رویا. "بررسی وضعیت كمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۸". دکترسید علی اکبر فامیل روحانی، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

این پژوهش به بررسی میزان تولید علم اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان طی ده سال گذشته و عوامل موثر در کاهش و افزایش این تولیدات پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده  و روش تحقیق پیمایشی – توصیفی می باشد و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است در این پژوهش میزان تولیدات علمی در قالب کتاب ،مقاله و طرحهای تحقیقاتی مورد توجه بوده است.


·   ایزدی، ریحانه. "تحلیل استنادی و تعیین منابع اثر گذار در پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالهای ١٣٧٩-١٣٨٦". دکترزهرااباذری، دکتر زهره میر حسینی.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی الگوهای رفتاری فارغ التحصیلان كارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و تعیین منابع اثر گذار در كار تحقیقی آنان است. از جمله فواید این پژوهش شناسایی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اساتید و همچنین آگاهی مدیران و مسئوولان كتابخانه ها جهت تهیّه منابع اطلاعاتی بهینه و به كارگیری اصولی بودجه در راستای تهیّه مجموعه-ای غنی می باشد. روش تحقیق كتابسنجی از نوع تحلیل استنادی می باشد.


·   خالدیان، زلیخا. "امكان سنجی ارائه خدمات مرجع الكترونیكی در كتابخانه های دانشگاهی شهر همدان". دكتر زهرا اباذری، دكتر زهره  میر حسینی.

چکیده:

هدف از این پژوهش امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی شهر همدان است. روش پژوهش پیمایشی می باشد، و طی آن سعی شده است که با بررسی وضعیت و  امکانات موجود در  کتابخانه های دانشگاهی و ملزومات مورد نیاز جهت ارائه خدمات مرجع الکترونیکی برای برنامه ریزی آتی  در کار توسعه خدمات مرجع الکترونیکی  مورد استفاده قرار گیرد. ابزار گرد آوری  اطلاعات از طریق پرسشنامه  و جامعه آماری مورد مطالعه 22 کتابخانه دانشگاهی و دانشكده ای در شهر همدان است.


·   چاوشی نجف آبادی، زهرا. "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکدة زبان های خارجی دانشگاه اصفهان سالهای ١٣٨٦-١٣٨٠". دکتر احمد شعبانی، دکتر حسن اشرفی ریزی.

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات عرب دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان در سالهای 1386-1380 می پردازد.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی،4126 استناد متعلق به 52 پایان نامه کارشناسی ارشد و 3 پایان نامه دکترا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.روش پژوهش از نوع توصیفی است.

 


·   بهاری موفق، زهره. "بررسی تطبیقی نتایج جستجوی کلید واژه های تخصصی پزشکی در موتورها و ابرموتورهای کاوش وب". دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، دکتر یعقوب نوروزی.

چکیده:

تحقیق حاضر بر آن است تا به ارزیابی میزان همپوشانی بین ابرموتورهای کاوش و موتورهای کاوش از نظر بازیابی اطلاعات پزشکی از طریق کلید واژه های تخصصی بر گرفته از مش (Mesh) و نیز ارزیابی امکانات جستجوی موجود در موتورها و ابرموتورهای کاوش بپردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تطبیقی است. جامعه مورد پژوهش شامل موتور های کاوش و   ابرموتور های  کاوش عمومی وب است. در ارزیابی امکانات جستجوی موجود در موتورها 8 موتور و ابرموتورهای کاوش 19 ابرموتور و در ارزیابی میزان همپوشانی نتایج 4 موتورکاوش Yahoo،  Live Search  ،  Google ، Ask و 6 ابرموتور Dogpile ، Info ، Izito ، ZapMeta ، Metacrawler ،WebCrawler  مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده به وسیله فرمولهای طراحی شده مشاور آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


·   اردلان افتخاری، سامیه. "ارزیابی كمی و كیفی نشریه كتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار ٧٧ تا بهار ٨٧". دکتر مظفر چشمه سهرابی، دکتر محسن حمیدی.

چکیده:

هدف از این پژوهش ارائه نمایی کلی از روند حاکم بر شمارگان منتشر شده مجله کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار 77 تا بهار 87 بوده است.برای اینکار از 12 پارامتر سهم مشارکت نهادها، رتبه ها و مدارک علمی نویسندگان مقالات، سهم مقالات بر حسب منبع استخراجی آنها، میزان مشارکت گروههای علمی تخصصی، روشها و تکنیکهای بکار گرفته شده در مقالات، منابع و مآخذ مقالات منتشر شده در نشریه، سهم موضوعی مقالات، کیفیت جلد و صحافی شمارگان مختلف نشریه، شیوه دسترسی به شمارگان نشریه، درصد مقالات خارج از کشور چاپ شده در نشریه، بررسی دستاوردهای نشریه و تعیین روند حاكم بر شمارگان منتشر شده نشریه كتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از نظر شمار مقالات چاپ شده در نشریه به تفكیك سال، استفاده شده است.


·   شایگان فرد، سمیرا. "بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی شهر کرمانشاه". دکتر مهرداد نیکنام، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

پژوهش حاضر با استفاده ازروش پیمایشی–توصیفی انجام گرفته و به بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی شهر کرمانشاه می پردازد. جامعه آماری موردنظر را کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی تشکیل می دهند. بررسی نتایج این پژوهش می تواند د ربهبود وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران و به تحول پژوهش و تحقیقات در مراکز آموزشی منجرگردد.


·   مروجی، سمیرا. "بررسی وضعیت کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های مدارس". دکتر احمد شعبانی، دکتر سیدعلی اکبر فامیل روحانی.

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجود کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی شهر اراک با توجه به رسالت و خط مشی، بودجه، فضا و تجهیزات، مجموعه، نیروی انسانی، خدمات و فعالیتها، ترویج خدمات کتابخانه و ارتقای یادگیری، و مقایسه نتایج حاصل با استانداردهای کتابخانه های مدارس می باشد. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و از نوع مقایسه ای است که به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهره جویی شد. پرسشنامه مورد استفاده، محقق ساخته بود که به منظور اعتبار روایی از دیدگاه صاحبنظران متخصص استفاده گردید.


·   اشرفی، سیامك. "بررسی میزان رضایتمندی از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد". دكتر سید علی اكبر فامیل روحانی، دكتر حسن كیانی.

چکیده:

تحقیق حاضر بررسی میزان رضایتمندی از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد میباشد. به همین منظور 200 پرسشنامه بین دانشجویان مقاطع كارشناسی كارشناسی ارشد و دكتری تقسیم شد. هدف كلی این پژوهش تعین میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد می باشد. اهداف جزیی شامل بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات رایانه ای، خدمات عمومی كتابخانه، قوانین و مقررات كتابخانه و مشخص نمودن عواملی كه در برطرف كردن نیازهای اطلاعاتی دانشجویان مؤثراست میباشد.


·   فضلعلی، طاهره. "بررسی تصاویر كتابهای داستانی كودكان گروه سنی ب و ج منتشر شده كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در سالهای ٨٧-٨٠". دکتر زهرااباذری، دکتر زهره میرحسینی.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر با عنوان « بررسی تصاویر كتابهای داستانی كودكان گروه سنی ب و ج منتشره كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان طی سالهای 87 ـ 80 » ، اول ارائه معیارهایی برای ارزیابی تصاویر كتابهای داستانی كودكان است و دوم ، تجزیه و تحلیل و مطابقت تصاویر كتابهای داستانی گروه سنی ب و ج منتشره كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان با معیارهای ارائه شده می باشد. فایده این پژوهش شناخت نقاط قوت و ضعف كتابهای مورد بررسی می باشد تا كانون معیارهای مدونی را تهیه كند و با بهره گیری از نتایج كیفیت تصاویر را بالا ببرد. روش پژوهش در بخش اول كتابخانه ای (سندی) است و در بخش دوم از روش تحلیل محتوا ، استفاده شده است.

 

کتابداری - سال ۱۳۸۸

·   علی زاده، طیبه. "بررسی  نیازهای مطالعاتی استفاده كنندگان كتابخانه های مساجد شهر همدان". دکتر زهرااباذری، دکتر فهیمه باب الحوائجی.  

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی نیازهای مطالعاتی استفاده كنندگان از كتابخانه های مساجد شهر همدان و با هدف مشخص شدن نوع نیازهای مطالعاتی جامعه استفاده كننده و در نظر گرفتن ویژگیهای سنی، شغلی و تحصیلاتی آنان بتوان مجموعه كتابهای مساجد را به گونه ای فراهم آورد تا حداکثر استفاده از منابع موجود را در پی داشته باشد.


·   یاسمی، عباس. "امکان سنجی خدمات تحویل مدرک در کتابخانه های تخصصی شهر کرمانشاه". دکتر مهرداد نیکنام وظیفه، دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی.

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت صفحات وب کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در مراکز استان ها بااستفاده از روش پیمایشی و از نوع توصیفی صورت گرفته است. در این پژوهش، ابتدا گزینه هایی در سه دسته معیارهای كلی محتوای صفحه اصلی، جستجو و تحقیق. امانات كاربران شامل  33 گزینه تدوین گردید و سپس صفحات وب کتابخانه ها بازیابی شده و بر اساس این گزینه ها مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع یافته های پژوهش نشان داده است که از مجموع 33 دانشگاه تعداد 11دانشگاه دارای صفحه ی وب کتابخانه هستند و 33.60 درصد عوامل اطلاعاتی مورد بررسی توسط جامعه ی پژوهش رعایت شده است. کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  ( حایز رتبه اول ) ، دانشگاه آزاد اسلامی رشت (حایز رتبه دوم)  و دانشگاه های آزاد اسلامی تبریز و  زنجان(حایز رتبه سوم)  به ترتیب از نظر میزان رعایت عوامل در صدر قرار دارند.

 


·   عسگری، عصمت. "بررسی میزان انطباق چکیده فارسی پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده نویسی (ایزو ٢١٤) در سالهای ١٣٨٧-١٣٧٨". دکتر احمد شعبانی، دکتر مظفر چشمه سهرابی.

چکیده:

رعایت استانداردهای چکیده نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رعایت استانداردهای چکیده نویسی (ایزو 214) در چکیده های فارسی پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1387-1378 است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مراجعه و مشاهده مستقیم و تهیه چک لیست مربوط به استانداردهای بین المللی ایزو در چکیده نویسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه 328 مورد از چکیده های فارسی پایان نامه های  دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی مشتمل بر فراوانی، درصد، جدول، و نمودار و از آمار استنباطی به منظور معناداری میزان رعایت استاندارد پایان نامه ها در سال های مختلف مبتنی بر آزمون کای اسکوئر بهره جویی شد.


·   چراغی، علی. "بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك". دکتر سعید غفاری، دکتر یعقوب نوروزی.

چکیده:

این پژوهش با عنوان بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك ، انجام گرفته است . اهداف اصلی این پژوهش ، شناخت منابع اطلاعاتی مورد استفاده دانشجویان ، روشهای جستجو و كسب اطلاعات ، چگونگی دسترسی به اطلاعات ، میزان استفاده از منابع و نحوه دسترسی به اطلاعات و موانع موجود در دسترسی آسان به اطلاعات می باشد . روش این پژوهش پیمایشی- توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد.


·   زارعی، فاطمه. "رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان" دکتر زهره میر حسینی، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

از پژوهش حاضر بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان می باشد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است از بین 224 نفر اعضای هیات علمی 156نفر پرسشنامه را تكمیل و عودت داده اند درانجام كارهای آماری از نرم افزار آماری SPSS، Word و Excel استفاده شده است.


·   شریعتی، فاطمه. "بررسی وضعیت کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان و ارائه راهکارهایی برای بهینه سازی آن". دکتر احمد شعبانی، دکتر حسن اشرفی ریزی.  

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با توجه به شرایط فیزیکی، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی، وسایل و تجهیزات، نیروی انسانی، مجموعه، خدمات و فعالیتهای فرهنگی و هنری می‌باشد. روش تحقیق برگزیده برای این پژوهش بنا بر سازگاری آن با نوع و ماهیت تحقیق روش پیمایشی است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهره جویی شد. پرسشنامه مورد استفاده، محقق ساخته بود که به منظور اعتبار روایی از دیدگاه صاحبنظران متخصص استفاده گردید.


·   نظام آبادی، فاطمه. "ارزیابی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران".

چکیده:

تحقیق حاضر به ارزیابی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهراراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایرانی می پردازد. هدف پژوهش موجود، ارزیابی وضعیت کیفی و کمی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهراراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد.تحقیق به بررسی ساختار اداری و اجرایی، مشارکت کتابخانه ها در طرح های اشتراک منابع، ابزارهای گزینشی و انتخاب، میزان منابع و مواد کتابی و غیر کتابی و اشتراک بانک های اطلاعاتی، نیروی انسانی شاغل، خط مشی و راهکارهای مناسب و مکتوب برای گسترش منابع، و کمیته مشورتی انتخاب کتاب و اشتراک شبکه های امانت بین کتابخانه ای مبادرت می نماید. روش پژوهش از نوع پیمایشی  مقایسه ای یا تطبیقی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن تعیین گردید.


·   آژده، فریبا. "بررسی زیر ساخت‌های ارائه خدمات اطلاعاتی در كتابخانه‌های آموزشگاهی (دبیرستانی) شهر همدان". دکتر فرشته سپهر، دکتر اشرف ‌السادات بزرگی.

چکیده:

در پژوهش حاضر «بررسی زیرساخت‌های ارائه خدمات اطلاعاتی در كتابخانه‌های آموزشگاهی (دبیرستانی)» در قالب: ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی، منابع مالی، نحوه ارائه خدمات و مجموعه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایشی – توصیفی وابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه را 63 كتابخانه آموزشگاهی تشكیل می‌دهد كه حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود در كتابخانه‌های مدارس دولتی و غیرانتفاعی دوره متوسطه و پیش ‌دانشگاهی شهر همدان می‌باشد.


·   عزیزی، محمد رضا. "بررسی سواد اطلاعاتی کارکنان زندان های شهر همدان". دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی، دکتر مهرداد نیک نام.

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی سواد اطلاعاتی کارکنان سازمان زندانهای شهر همدان در زمان انجام پژوهش (1388) می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنانی می باشد که دارای یکی از مدارک تحصیلی دانشگاهی و یا در حال تحصیل در دانشگاه می باشند. در این پژوهش رابطه بین رشته و شغل کارکنان با سواد اطلاعاتی بررسی خواهد شد.


·   خالدنوری، مرضیه. "بررسی رفتار اطلاع­ یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان". دکتر سیدعلی اکبر فامیل روحانی، دکتر حسن کیانی خوزستانی.

چکیده:

 

هدف اصلی از این پژوهش معرفی منابع و امکانات متفاوت اطلاع یابی، توسط دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است. برای انجام آن از روش پیمایشی ـ توصیفی استفاده شده اسـت. اطلاعـات از طـریق پرسشنـامه جمع آوری گردیده و در انجام کارهای آماری از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است.


·   حقدادی، مریم. "مطالعه راهبردی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اراک". دکتر سعید غفاری، دکتر مجید زنجیردار.

چکیده:

مدیریت دانش راهکاری نسبتاٌ جدید است که بعنوان یک راهبرد کاربردی در کتابخانه و محیط های علمی و اطلاعاتی، نقش تعیین کننده ای در فراهم آوری خدمات پویا و موثر برای مراجعین کتابخانه در مسیر استفاده بهینه از کتابخانه ها  دارد. در این راستا بدلیل فقدان درک نقش مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی بعنوان یک استراتژی کاربردی،  در این پژوهش به مطالعه راهبردی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی پرداخته می شود.جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابخانه های دانشگاهی شهر اراک را شامل می شود.علت انتخاب این مجموعه بدین دلیل است که این کتابخانه ها یکی از مهمترین مراکز ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی استان مرکزی هستند که بررسی مدیریت دانش بعنوان یک راهبرد مدیریتی می تواند در بهبود خدمت رسانی این مجموعه بسیار تائیرگذار باشد.روش این پژوهش ، توصیفی پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسش نامه هایی که توسط 46 نفر از کتابداران تکمیل گردیده، بدست آمده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است.

 


·   پیوسته گر،مریم. "بررسی رابطه اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارک بازیابی شده هنگام جستجو از اینترنت در در دانشگاه علوم پزشكی لرستان ". سید علی اكبر فامیل روحانی، رسول كرد نوقابی.

چکیده:

پژوهش حاضر در مورد بررسی رابطه  اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارك بازیابی شده هنگام جستجواز اینترنت  در دانشگاه علوم پزشكی لرستان می‌باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و از طریق مقایسه یافته های  حاصل ، نتیجه‌گیری شده است. هدف از این پژوهش مشخص نمودن رابطه بین اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارك بازیابی شده هنگام جستجو از اینترنت می‌باشد، و اینكه به دانشجویان كمك شود تا در چه حالتهای  می توانند  به جستجو مدارك مورد نیاز خود بپردازند.

جامعه مورد پژوهش شامل دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی لرستان است كه از میان آنها 120 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم پرستاری انتخاب شدند.

 


·   اسدی، منور. "مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران". دکتر افشین موسوی چلک، دکتر سعید غفاری.

چکیده:

پژوهش حاضر در مورد مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. هدف این پژوهش مطالعه هدف جستجو، انواع منابع اطلاعاتی، روش و مجراهای دستیابی به اطلاعات و موانع و مشکلات جستجو اطلاعات اعضای هیات علمی از شبکه اینترنت می باشد. جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (181نفر) است. این آمار از طریق کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اختیار بنده قرار گرفته. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. از طریق مراجعه حضوری در اختیار اعضای هیات علمی قرار داده شد و علی رغم پیگیری های متعدد بسیاری از پرسشنامه ها برگردانده نشد و نهایتاً تجزیه و تحلیل آماری روی 127 پرسشنامه ای که به دست پژوهشگر رسید انجام شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آماری توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته استفاده گردید.


·   تلخابی، مهدی. "بررسی رفتار اطلاع‌ یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراك در استفاده از اینترنت". دکتر یعقوب نوروزی، دکتر مهدی علیپور حافظی.

چکیده:

توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در جوامع علمی و تحقیقاتی موجب دگرگونی‌های گسترده‌ای شده و استفاده از فن‌آوری مزبور فعالیت‌های علمی پژوهشگران را تحت تاثیر قرار داده و امكان دسترسی به اطلاعات و منابع مختلف، متنوع و روزآمد علمی را در كمترین زمان و با هزینه كم و با سرعت برای كاربران خود فراهم ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراك در استفاده از اینترنت می‌باشد. بعلاوه تفاوت رفتار اطلاع‌یابی آنان در حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی و كشاورزی بررسی شده و ارتباط عواملی همچون مرتبه علمی، مهارتهای زبانی و رایانه‌ای جامعة آماری، با رفتار اطلاع‌یابی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی، جامعه مورد مطالعه، اعضای هیات علمی دانشگاه اراك و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است.


·   مؤمن زاده، نازنین. " بررسی نقش کتابداران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز درعملکرد مبتنی بر شواهد". دکتر فریدون آزاده تفرشی، دکتر احمد فیاض بخش.

چکیده:

كتابدار بالینی به عنوان ابزاری برای  پزشكی مبتنی بر شواهد خدماتی است كه تلاش دارد منابع معتبر و روزآمد پزشكی را سریع تر و آسان تر با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد در اختیارمتخصصان بهداشتی قراردهد.منظور از كتابداری بالینی فرایندی است كه در آن كتابدار بیمارستانی با حضور در بخشهای بیمارستان به طورمستقیم نیازهای اطلاعاتی پزشكان دریافت كرده و با جستجوی دقیق و مناسب مباحث را  دراسرع وقت در اختیار آنها قرارمی دهد. در این پژوهش به بررسی نقش کتابخانه و کتابدار ،  آگاهی پزشکان وکتابداران از پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع پیش روی پرداخته است . روش این پژوهش پیمایشی و بدون فرضیه می باشد .


·   امینی سابق، ناهید. "بررسی رضایتمندی اعضای هیات علمی از خدمات کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز" دکتر سعید غفاری، دکتر حسن کیانی.

چکیده:

رضایت استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت مراکز اطلاع رسانی باشد. بدون شک تحقیق ماموریت و رسالت دانشگاه بوده و کتابخانه نیز ابزار آن تحقیق بشمار می رود ، با توجه به اینکه اعضای هیات علمی هر دانشگاه نقش اساسی در امر آموزش و پژوهش به حساب می¬آیند و اینکه کتابخانه های دانشگاه در پیشبرد اهداف پژوهشی نقش سازنده ای دارند لذا محقق در این مطالعه به دنبال آن بوده که رضایتمندی اعضای هیات علمی را از نوع ارائه خدمات کتابحانه مورد سنجش قرار دهد. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی میزان رضایتمندی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از خدمات ارائه شده کتابخانه بوده و در این راستا محقق عوامل و متغیرهای متعدی از جمله منابع موجود ، امکانات فیزیکی ، قوانین و مقررات حاکم و همچنین رفتار پرسنل کتابخانه را بر رضایتمندی مراجعه گنندگان مطالعه و تحلیل نموده است. روش کار این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.


·   تروهید، نفیسه. "بررسی تطبیقی وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی ایران براساس معیارهای ارزیابی موجود در متون ومنابع مرتبط". دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، دکتر یعقوب نوروزی.

چکیده:

اینترنت، یک شاهراه اطلاعاتی است که امکانات و ابزارهای گوناگونی را برای تبادل اطلاعات و منابع عظیم دانش فراهم کرده است. در این میان وب سایتهای دانشگاهی با توجه به ایفای نقش حیاتی در تبادل اطلاعات علمی و ارائه خدمات آگاهی رسانی به دانشگاهیان از اهمیت بالایی برخوردار است.هدف اصلی این تحقیق،بررسی و شناخت وضعیت وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی ایران بر اساس معیارهای ارزیابی است. برای تهیه سیاهه کنترل (چک لیست) از روش کتابخانه ای (مطالعه متون ومنابع مربوط به این حوزه)استفاده شده است. بررسی وضعیت وب سایتها به صورت مستقیم است واز این طریق به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.جامعه پژوهش را وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی مراکز استانها تشکیل داده است. لازم به ذکر است که وب سایتهای مورد بررسی فقط وب سایتهای فارسی می باشد.این سیاهه دارای 32 وب سایت است که 4 دانشگاه مربوط به تهران و بقیه مربوط به سایر شهرها می باشد. در کل دارای 5 معیار و 35    مولفه می باشد.


·               صیفوری، ویدا. "بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه". دکتر سعید غفاری، دکتر زهره میرحسینی.

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مشخص شدن سواد اطلاعاتی دانشجویانی است که در حال فارغ التحصیل شدن هستند. در این پژوهش ، آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع اطلاعاتی و همچنین مهارت آنان در ارزیابی مفید بودن منابع بازیابی شده ، مورد بررسی قرار می گیرد . بررسی نتایج این پژوهش می تواند در بهبود برنامه های درسی و آموزشی دانشگاه ها موثر بوده و به تحول پژوهش و تحقیقات درمراکز آموزشی منجر گردد . روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و شیوه گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بود. بررسی های آماری توسط نرم افزار spss  و آزمون t  و مجذور کا   ،  جهت تجزیه و تحلیل یافته ها و بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است.

 

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ خرداد۱۳۸۹ساعت 8:26 توسط شهیمه السادات حسینی |

 

Powered by WebGozar